آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سوگل صالحي زاده راسخي

1389/06/07

دبستان پسرانه سما

مهران ساراني

1389/06/01

دبستان دخترانه سما

فائزه خوجه دادمهمان دوست

1389/06/08

دبستان پسرانه سما

ايمان راغبي

1388/06/02

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا گل محمدي

1389/06/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پويا ساماني

1380/06/01

دبستان پسرانه سما

سينا دائمي

1391/06/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين شه بخش

1380/06/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جاويد ساراني

1380/06/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آريان ساراني

1380/06/05