آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان سعيدي فرد

1381/05/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا مير

1389/05/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه مرادي

1379/05/27

دبستان دخترانه سما

انيسه بهره

1388/05/28

دبستان دخترانه سما

تانيا مالدار

1390/05/28

دبستان پسرانه سما

محمد مالدار

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

ستايش آزادپور

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

آرميتا كاتب دهمرده

1389/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر خليلي

1383/05/23

دبستان پسرانه سما

امين اكبري

1385/05/29

دبستان پسرانه سما

ياسين آزرنگ

1391/05/26

دبستان پسرانه سما

مهدي جوانشيري قاسم آبادي

1386/05/23

دبستان پسرانه سما

علي دهدار

1387/05/23