آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رضا جلالي گرگيچ

1388/04/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا طاوسي ارغا

1388/04/02

دبستان دخترانه سما

هليا قنبري

1388/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي ده مرده

1380/04/04

دبستان پسرانه سما

مهدي عرفانيان

1386/04/01

دبستان پسرانه سما

بنيامين جهان تيغ

1387/04/05

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي مير

1388/04/06